League of Legends E-sport

Spillere 5v5
Minimum antall lag 6
Maks antall lag 16
Minimum antall lag/spillere er det som kreves for at vi skal kjøre turneringen. Maks antall er maksimalt lag/spillere som kan melde seg på. Her gjelder førsteman til mølla prinsippet for påmelding. Vi tar forbehold om at verdier kan endres frem mot arrangementet, ut fra hvordan tidsplan endres.

Beskrivelse

Lagt inn etter ønske fra deltagere.

Premier

Ubestemt. Vi har en premiepot, hvor LOL ikke var en del av fordelingen. Dersom interessen er slik at LOL blir kjørt i stedet for en annen compo, vil premiene fra den compoen flyttes over til LOL.

Ellers har vi også masse andre små-premier som kan benyttes.


Regler

Regler kopiert fra Gamer.no som eksempel. Disse er ikke gjennomgått av VisionLAN.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

 1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet League of Legends som organiseres av Mediehuset Tek, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parameterne listet i pkt. 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Ødeleggelse av hovedobjektivet (ødelegge motstanderens nexus)
  • Lag overgir seg.
  • Lag uteblir/trekker seg fra kampen
  • Lag blir tilkjent seier ihht. pkt. 4-4.
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. Gamer.no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Felles bestemmelser for online– og offline-arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
 3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator eller motstander at de er klare, og herifra og ut skal ikke rune pages endres, eller oppvarming finne sted.
 4. Administratoren for den oppsatte kampen bestemmer hvordan lobby skal settes opp. Her kan lobby settes opp av administrator eller eventuelt av hjemmelag.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Kart: Summoner’s Rift
 2. Antall spillere per lag: Fem (5).
 3. Allow Spectators: Lobby Only
 4. Kampformat: Tournament Draft

3-2. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.

3-3. Lobby, oppsett og start av valg/elimineringsprossessen (Pick/ban)

 1. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at alle 10 spillere er tilstede i lobby før valg/elimineringsfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.
 2. Lagkapteiner skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.
 3. Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».

3-4. Valg/elimineringsprossessen, restriksjoner, og sidevalg

 1. Valg og eliminering av helter skal foregå gjennom formatet «Tournament draft». Dersom dette formatet ikke skulle være tilgjengelig kan valg og eliminering foregå manuelt gjennom ingame-chat.
 2. Nye helter er utilgjengelig for bruk i Telenorligaen i 7 dager fra lansering.
 3. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører items, helter, skins, runes, masteries, summoner spells, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
 4. Hjemmelag starter kampen som blått lag i 1. periode. Lagene alternerer så annenhver gang med å starte som blått lag uavhengig av hvor mange perioder som spilles under kampen. Laget som er øverst i turneringstreet, eller til venstre i kampoversikten regnes som hjemmelag.
 5. Rekkefølgen helter skal elimineres og velges i er illustrert nedenfor:
  Blått Lag = A; Rødt Lag = B
  • Eliminering: ABABAB
  • Valg: ABBAABBAAB
 6. Der en spiller ved uhell velger eller eliminerer feil helt skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prossessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg og elimineringer dette innebærer.
  Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prossessen vil fortsette.
 7. En periode vil starte umiddelbart etter valg/elimineringsfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet. En spiller har ikke lov å forlate spillet i tiden mellom valg/elemineringsfasen og spillets start, også kjent som «free time».
 8. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før alle 10 spillere er inne.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Når en periode regnes som startet

 1. Når er et slag eller ability fra en spiller treffer en minion, jungeldyr(?!), bygning, eller motstander.
 2. Lagene har oppnådd visuell kontakt med hverandre på noen som helst måte i spillet.
 3. Spiller setter fot, etablerer visuell kontakt, eller benytter «skillshot» i hva som er definert som motstanderens jungel. Dette inkluderer enten å forlate eleven eller kontakt med underveksten knyttet til motstanderens jungel.
 4. Ved at spillklokken viser 00:02:00 eller mer.

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. En spiller kan pause spillet ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
  • En ufrivillig frakobling fra spillet
  • Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
  • Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
  • Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.
  For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.
 4. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge lag har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge lag kontakte administrator.
 5. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
 6. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Omstart av periode

 1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-4).
  • Hvis en spiller oppdager at en spillers rune, mastery, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
  • Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av lagene, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. Herunder inkluderes også posisjonering i forbindelse med spill elementer som «minion spawns o.l».
 2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-4) er også gjeldende her.
  • Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til ett av lagene, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
  • Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.
 3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
  • Heltevalg. Herunder valgte/eliminerte helter.
  • Summoner spells.
 4. Lagkapteiner eller annen representant for laget skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart for deres respektive lag før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1.4). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

4-4. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Forskjellen i gull opptjent mellom lagene er større enn 33%.
  • Forskjellen i antall gjenværende tårn mellom lagene er større enn sju (7).
  • Forskjellen i antall produksjonsbygninger er større enn to (2).

4-5. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at lagene laster opp skjermdump av scorescreen.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-6. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.
 3. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.